اتمسفر رایانه

با پست و چاپار انجام می شود
دمو 1
دمو 7
دمو 2
دمو 8
دمو 3
دمو 9
دمو 4
دمو 10
دمو 5
دمو 11
دمو 6
دمو 12